5. évfolyam

Követelmények:

Félévi osztályozó vizsga 5. évfolyam

Készülni a Tk. 118. oldaláig. Az I., II.,III., és IV. fejezetek, Mf.: . oldaláig kell.

Az osztályozó vizsga felépítése:

 1. rész: írásbeli feladatsor
 2. rész: szóbeli. Az alábbi tételek közül kell húzni egyet.

Tételsor:

 1. Az anyagok és tulajdonságaik. A víz, a levegő és a talaj
 2. A keverékek és szétválasztásuk
 3. A növények életfeltételei, és felépítésük
 4. Az őszibarackfa, és a diófa
 5. A szőlő és a paprika
 6. Háziállataink (kutya, sertés, szarvasmarha, tyúk)
 7. A térkép (fajtái, jelrendszerei, tájékozódás)
 8. A Föld, ahol élünk
 9. Földrajzi helymeghatározás

Minimum szint:

A tanuló

 • tudja a közvetlen környezet egyes anyagainak felismerni, megnevezni, bizonyos tulajdonságaik alapján csoportosítani,
 • tudja a tanult mértékegységeket használni, átváltani
 • tudja a keverékek és oldatok szétválasztásának többféle módját
 • tudja a talaj, levegő, víz tulajdonságait, azok szennyező anyagait, a fő szennyező forrásait,
 • ismerje fel a szerkezet és a működés összefüggésit a virágos növények testfelépítésében,
 • tudja a zöldség- és gyümölcsfélék szerepét az egészséges táplálkozásban,
 • ismerje a növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek felépítése – működése közötti összefüggéseket,
 • legyen képes a felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelésére a növények testfelépítésének példáján,
 • sajátítsa el a fenntarthatóság szemléletét a kártevők elleni védekezés kapcsán,
 • ismerje fel az ember személyes felelősségét a környezet alakításában.
 • legyen képes a tanult kerti növények összehasonlítására adott szempontok (testfelépítés, életfeltételek, szaporodás, anyagcsere) alapján.
 • tudja az egyes fajok/fajták környezeti igényei és gondozási módja közötti összefüggéseket,
 • tudja azonosítani a főbb növényi szerveket és a módosult növényi részeket  ismert példákon,
 • legyen képes egy tipikus egyszikű és egy tipikus kétszikű növény virágának bemutatására,
 • tudja megmagyarázni a testfelépítés – életmód – élőhely összefüggéseit a tanult állatok esetében,
 • legyen képes a gerinces és gerinctelen állatok testfelépítése közötti különbségek azonosítására,
 • tudja a megismert állatokat csoportosítani különböző szempontok szerint,
 • legyen képes irány meghatározására a valós térben,
 • tudja az iránytű működésének mágneses kölcsönhatásként való értelmezését,
 • tudja a térábrázolás különböző formáit,
 • ismerje fel a térképen a tanult felszínformákat – alföld, dombság, hegység, völgy, medence ,
 • tudja értelmezni a térkép különböző jelrendszereit,
 • ismerje fel a földrészeket, óceánokat különböző méretarányú és ábrázolásmódú térképeken,
 • ismerje fel a nevezetes szélességi köröket a térképen,
 • tudja a földrajzi helymeghatározásokat a térképeken,
 • legyen tisztában a Föld, a Nap és a Világegyetem közötti hierarchikus kapcsolattal,
 • értse a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseit,
 • tudja jellemezni az éghajlati övezeteket,
 • tudja megmagyarázni az évszakok váltakozásának okait,
 • tudja a Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge és az éghajlati övezetek közötti összefüggéseket,
 • legyen tisztában az időjárási elemekkel,
 • tudja kiszámolni megadott adatok alapján a napi középhőmérsékletet, napi és évi közepes hőingadozásokat,
 • tudja a felszíni és a felszín alatti vizeket csoportosítani,
 • ismerje fel az időjárás, a felszínforma és a belvízveszély közötti kapcsolatot,
 • ismerje fel a térképen, a legjelentősebb hazai álló-és folyóvizeket, a főfolyókat, a mellékfolyókat és a torkolatokat,
 • tudja a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás közötti összefüggéseket,
 • tudja az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggést,
 • ismerje és tudja használni a tanult fogalmakat, topográfiai kifejezéseket.