8. évfolyam

Követelmények:

Félévi osztályozó vizsga 8. évfolyam

Készülni a Tk. 74. oldaláig. Az I., II fejezetek, Mf.:40. oldaláig kell.

Az osztályozó vizsga felépítése:

 1. rész: írásbeli feladatsor
 2. rész: szóbeli: az alábbi tételek közül kell húzni egyet

Tételsor:

 1. Németország fekvése, tájai
 2. Németország mezőgazdasága, ipara
 3. Lengyelország, Csehország
 4. Az Alpok, és a Kárpátok
 5. Szlovákia, Románia
 6. Hazánk helyzete a Kárpát – medencében
 7. Magyarország éghajlata, vízrajza
 8. Magyarország növénytársulásai, talajtípusok
 9. Magyarország természeti erőforrásai
 10. Közép – Európa természeti képei

Szorgalmi:

 • A szorgalmi munkákat kézzel, vagy számítógépen írt A/4-es lapon

fogadom el.

( Azok a munkák melyekről kiderül, hogy teljes terjedelmében az internetről

másolták, jeles osztályzatot nem érdemelnek!)

 • Terjedelme nem lehet sem rövidebb, sem hosszabb, mint 1-3 oldal.

(gépelve: 12-es betűméret, 1-es sorköz, a képek száma max.:2, mérete 4·4 cm)

 • A szorgalmi munkák egész tanévben folyamatosan végezhetők, bármikor

leadhatók.

 • Egy diáktól egy tanév során legfeljebb három szorgalmi munkát értékelek

jeles osztályzattal.

Témakörök:

 1. Az Alpok védett növényei, állatai
 2. Magyarország vízrajza
 3. Magyarország őshonos állatai
 4. Magyarország nagy tájegységei
 5. Alföldjeink nemzeti parkjai
 6. Hegységeink, dombvidékeink nemzeti parkjai
 7. Magyarország energiagazdasága
 8. A turizmus típusai Magyarországon
 9. Kunszentmiklós földrajza
 10. Magyarország mezőgazdasága

Minimum szint:

A továbbhaladás feltételei:

A tanulók:

 • ismerjék Közép-Európa helyzetét a kontinensen;
 • tudják felszínének kialakulását a felszínfejlődés általános törvényszerűségeivel magyarázni;
 • vizsgálják az éghajlatokat, valamint az azokat kialakító és módosító tényezőket;
 • jellemezzék a folyókat az éghajlat és a domborzat összefüggésében;
 • ismerjék a talajokat az éghajlat és a természetes növénytakaró összefüggésében;
 • ismerjék az országok természet- és társadalomföldrajzi jellemzőit;
 • tudják, hogy melyek az egyes régiók fő környezeti problémái, s milyen megoldások kínálkoznak a környezetkárosítás elkerülésére;
 • legyenek képesek az információforrások által nyújtott ismereteket feldolgozni és rendszerezni;
 • a hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket;
 • vegyék észre a természeti környezet változásainak társadalmi hatásait; lássák összefüggésekben a környezetet veszélyeztető folyamatokat, azok forrásait, megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait;
 • tudják bemutatni hazánk társadalmi képének – népességének és településeinek –legfontosabb jellemzőit;
 • ismerjék a népek, nemzetiségek, területi elhelyezkedését a Kárpát-medencében – kiemelten hazánkban;
 • legyen áttekintő képük a népesség számának, összetételének, területi elhelyezkedésének időbeli és térbeli változásairól;
 • lássák az összefüggéseket a természeti és a társadalmi környezet jellemzői és a településtípusok kialakulása, fejlődése, a településhálózat, az életmód között;
 • tudják – térképi információk felhasználásával – bemutatni a hazai tájak legfontosabb természeti és gazdasági jellemzőit;
 • ismerjék fel a hazai tájak életében összekapcsolódó természeti-társadalmi, környezeti kölcsönhatásokat;
 • ismerjék és használják a legfontosabb topográfiai fogalmakat, kifejezéseket.