TÁMOP 3.1.5.- 09/A- 2- 2010- 0021

Feljegyzés a projektmegvalósítás megkezdéséről (TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0021)

 

nfu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 2009. október 5-én meghirdetett „Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, a pedagógusok új szerepben)” című  TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámú pályázati kiírásra „Pedagógusképzés a Varga Domokos Általános Művelődési Központban” címmel  és TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0021 azonosító számon  nyilvántartott  – VDÁMK által – benyújtott pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra érdemesnek találta.

A Támogatási szerződés az OKMTI és a VDÁMK között 2010. március 17. napjával aláírásra került.

A Támogatási szerződésben foglaltak megvalósítása 2010. augusztus 2. napjával a projektmenedzsment felállításával megkezdődött.

Kunszentmiklós, 2010.  augusztus 2.

 

Közlemény (TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0021)

A Varga Domokos Általános Művelődési Központ Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-3.1.5 támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-3.1.5/09/A-2-2010-0021 azonosítószámú, „Pedagógusképzés a Varga Domokos Általános Művelődési Központban” című pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága elbírálta és  2010.03.17. napján hatályba lépett támogatási szerződéssel támogatásra érdemesnek találta.

Megvalósítás időtartama: 2010.08.02.-2012.09.30.

Támogatás összege: 15.015.820 Ft

Tanárok a padban

„…Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merőn szembenéz a tanárral és szuggerálja. A harmadik idegember, egész elernyed és lehunyja szemeit, hulljon le fejére a bárd….”

Hasonló, bár általában Karinthy Frigyes Tanár úr kérem művében megfogalmazott mondatainál kevésbé mesterien megalkotott, de szenvedélyességben, és álmok szövögetésében versenyt felvevő gondolatok jutnak eszünkbe, amikor iskoláséveinkre emlékezünk vissza.  Talán az új ismeretszerzés, a változó világ nyomon követése vagy ambíciók megvalósítása  ösztönöz egyeseket, hogy a család és a munkahely terheinek ellátása mellett felnőttként évekig tartó továbbtanulásra szánják el magukat vagy az, hogy a tanulópadban újra átélhetik mindazt a vakmerőséget, ragyogást, elbukást és sutaságot, amire oly szívesen tekintenek vissza?
Felvetésemre és néhány további gyakorlatias kérdésre a választ, attól a négy pedagógustól várjuk, aki a Varga Domokos Általános Művelődési Központ pedagógusai közül mesterfokozatú oklevél megszerzésére adták fejüket.  Horváth Tibor intézményvezető igazgató, Vassné Juhász Julianna igazgató-helyettes, Szarka Szilvia tanár és Szabó Zoltán tanár 2010. szeptemberétől a Társadalom Megújulás Operatív Program keretében a Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) TÁMOP-3.1.5-09-A/2 kódszámú projekt tanári mesterképzésben támogatott továbbtanulói.
A felsoroltak pályázatban hitelesen dokumentált, korábbi kitűnő teljesítményeiknek ismeretében nem fordulhat elő a bizonyítvány magyarázatának esete.
Azonban várjuk a magyarázatot, hogy,  hol tanulnak és mit, és hogyan, hogyan hasznosítható a képzés során elsajátított friss ismeret? Milyen változások történnek az általános iskolai oktatásban a támogatott projektnek köszönhetően? Ezekre adott részletes információkat a következő alkalommal kívánjuk közzé tenni.
Most, arról kívánom tájékoztatni a Kedves Olvasókat, hogy a négy fő részére továbbtanulást biztosító lehetőséghez a VDÁMK, az ÚMFT keretében kiírt, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális társfinanszírozásával és az Oktatási és Kulturális Minisztérium közreműködésével megvalósuló sikeresen pályázott  támogatás útján jutott. A támogatás mértéke 100%.  A két éves megvalósítási időtartam alatt a 15 M Ft összeggel támogatott projekt biztosítja a továbbtanulók továbbtanulási költségtérítését, jegyzet szükségletét,  utazási és szállás kiadásait illetve a tanuláshoz szükséges korszerű laptopokat is.

Tanárok a padban, azaz Pedagógusképzés a Varga Domokos Általános Művelődési Központban

A Varga Domokos ÁMK tanulóinak a 2011/2012. tanév 2012. június 16. napján az ünnepélyes tanévzáróval és ballagási rendezvénnyel zárult. Idén két ballagó osztálya volt az VDÁMK-nak. 44 végzős diák a nyolcadik évfolyam befejezését tanúsító bizonyítvánnyal a kezében, középfokú tanulmányokat biztosító oktatási intézmény felé haladt tovább.

A tanulókkal közel egy időben, a VDÁMK két pedagógusa Szarka Szilvia és Szabó Zoltán is befejezte másoddiplomás tanulmányait és sikeres záróvizsga után mesterfokú biológia tanár illetve informatika tanár oklevelet vehettek át. Gratulálunk pedagógusainknak a kiváló minősítésű diplomával elismert teljesítményükhöz.

Tanulóinknak pedig kívánjuk, hogy tanáraik kitartó szorgalmát követve lépjenek nyomdokaikba, törekedjenek minél több korszerű és jól hasznosítható ismeret megszerzésére.

A Varga Domokos ÁMK a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0021 azonosító számú,„Pedagógusképzés a Varga Domokos Általános Művelődési Központban”című projektjét az Európai Unió Támogatásával és Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogató döntése alapján100% támogatási intenzitással valósíthatta meg. Az OKMT támogatásra alkalmas minősítése eredményezte azt, hogy a VDÁMK 15.015.820 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott, amit 2010.08.02.-2012.09.30. között a projekt megvalósítási időben használ fel.

A projekt megvalósítás alapvető célja a négy pedagógus mesterképzésével, hogy az intézmény oktatási hatékonysága fejlődjön, az új módosított pedagógiai programok minőségi megvalósításának garanciái meglegyenek, korszerűsödjön a pedagógiai kultúra, új tanuló központú differenciált módszertan kerüljön beépítésre.

A fentiekben már említett két pedagóguson kívül, szintén mesterfokú diplomát szerzet Horváth Tibor pedagógiai értékelés, mérés és Vassné Juhász Julianna pedagógia tanár szakon. A következő tanévtől kezdődik meg a pedagógusok által megszerzett új ismeretek gyakorlati hasznosítása.

Horváth Tibor igazgató úr a testnevelés és történelem tantárgyak tanítása mellett a már korábban megkezdett intézményi szintű mérés, értékeléseket fejleszti tovább a tanulmányai során bővített tesztelméleti, statisztikai, pszichometriai ismeretek segítségével. Vezeti az ezzel foglalkozó szakmai munkacsoport munkáját. Kvantitatív és kvalitatív mérések végzését irányítja és fogja össze az intézményben.

Szabó Zoltán a testnevelés tantárgyon kívül a tanulók informatikai ismereteit gyarapítja a felsős osztályokban.

Szarka Szilvia az eddigi földrajz és rajz tantárgyak mellett biológiát is tanít a felső tagozatos osztályokban.

Vassné Juhász Julianna igazgatóhelyettes tanítói tevékenysége mellett a tantestület reflektív pedagógiai gondolkodását segíti és fejleszti, pedagógiai projektek tervezését és megvalósítását irányítja. Feladata az intézményben felmerülő nevelési problémák megoldásának segítése, továbbá új pedagógiai módszerek, osztálytermi interakciók elemzése, megismertetése, alkalmazása.

A VDÁMK intézmény vezetése fő erősségei közé sorolja annak időben való felismerését, hogy az információs társadalom korában, a felgyorsult és változó világunk igényeihez minél rövidebb idő elteltével alkalmazkodni szükséges. Intézményünknél az alkalmazkodásnak garanciája egy rugalmas, folyamatos fejlődésre készen álló, azt elfogadó nevelőtestület.

A frissen diplomát szerzett pedagógusaink és a rendszeres tantestületi továbbképzések bizonyítják, hogy a tanári kar mindent megtesz a nevelő, oktató munka hatékonyságának növeléséért. Tanáraink vallják, tanulóiknak tanítják, hogy változó világunkhoz alkalmazkodni, új kihívásokat leküzdeni önmagunk folyamatos fejlesztésével lehet. Minél több korszerű ismeretet sajátítunk el, annál szélesebbre tárul az élet országútja.

Köszönjük támogatóinknak, hogy céljaink megvalósítását anyagi forrással támogatták!

TV felvétel:

1. rész:

2. rész: